20
Úno

Při psaní bakalářských prací můžeme zaznamenat několik často se opakujících chyb, které se týkají jak formální stránky bakalářských prací tak i stránky obsahové. Následující přehled obsahových chyb není pochopitelně vyčerpávající, spíše se jedná o reprezentativní přehled těch nejčastějších nedostatků, pro něž jsou bakalářské práce hodnoceny sníženou známkou nebo jsou vraceny k přepracování.

Prvním problémem, s nímž se můžeme setkat hned zkraje bakalářské práce, je špatná volba tématu. To neznamená jen takové bakalářské práce, jejichž téma je pojato příliš široce nebo naopak příliš...

14
Úno

Poté, co si studenti stanoví téma a cíl svých bakalářských prací a zkonzultují osnovu se svým vedoucím, je možné přistoupit k psaní teoretické části bakalářské práce. Úkolem bakalářských prácí a zejména jejich teoretické části je prokázat autorovu orientaci v dané problematice a vlastní autorský přístup k řešení problému stanoveného v úvodu bakalářské práce.

Pro účely psaní bakalářských prací je vhodné si dané téma dále zpřesnit. Především by student-autor měl získat přehled o nasycenosti jednotlivých kapitol své bakalářské práce. Jednotlivé kapitoly bakalářské práce by totiž měly být...

9
Úno

Bakalářská práce, stejně jako jakýkoli jiný odborný text, by měla mít jasně danou strukturu, která pomáhá čtenáři orientovat se v daném textu. Ještě před samotným započetím psaní bakalářských prací je většinou po studentech požadováno předložení osnovy ke konzultaci vedoucímu práce. Dobrá osnova, z níž mohou následně studenti vycházet při psaní bakalářských prací, by měla respektovat několik zásad, které se pokusíme níže popsat.

Obecně se osnovy bakalářských prací dělí na čtyři části...